วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ทำจิตให้ผ่องใสด้วยทานศีลภาวนา(ปกิณกะธรรม ๒๖ ก.ค. ๕๘)

๒๖ ก.ค. ๕๘-ปกิณกะธรรมทำจิตให้ผ่องใสด้วยทานศีลภาวนา
580726_03_ปกิณกะธรรมทำจิตให้ผ่องใสด้วยทานศีลภาวนา.mp3