วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๒๘ ก.พ. ๕๘-พระเมตตาพร
580228_10_พระเมตตาพร.mp3

ความสุขมีได้น้อยเพราะอ่อนสมาธิ(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.พ. ๕๘)

๒๘ ก.พ. ๕๘-ปกิณกะธรรมความสุขมีได้น้อยเพราะอ่อนสมาธิ
580228_09_ปกิณกะธรรมความสุขมีได้น้อยเพราะอ่อนสมาธิ.mp3

ผลการปฏิบัติและบุพกรรมที่ทำกันมา(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.พ. ๕๘)

๒๘ ก.พ. ๕๘-ปกิณกะธรรมผลการปฏิบัติและบุพกรรมที่ทำกันมา
580228_07_ปกิณกะธรรมผลการปฏิบัติและบุพกรรมที่ทำกันมา.mp3

สีลานุสติ(กรรมฐาน ๒๘ ก.พ. ๕๘)

๒๘ ก.พ. ๕๘-กรรมฐานสีลานุสติ
580228_06_กรรมฐานสีลานุสติ.mp3

การเห็นทุกข์จากความคิดที่ไม่มีอะไรได้ดังใจ(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.พ. ๕๘)

๒๘ ก.พ. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเห็นทุกข์จากความคิดที่ไม่มีอะไรได้ดังใจ
580228_05_ปกิณกะธรรมการเห็นทุกข์จากความคิดที่ไม่มีอะไรได้ดังใจ.mp3

การเห็นทุกข์จากการงาน(ปกิณกะธรรม ๒๘ ก.พ. ๕๘)

๒๘ ก.พ. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเห็นทุกข์จากการงาน
580228_04_ปกิณกะธรรมการเห็นทุกข์จากการงาน.mp3

กำลังใจเป็นทางไปสู่ความหลุดพ้น(เทศน์ ๒๘ ก.พ. ๕๘)

๒๘ ก.พ. ๕๘-เทศน์กำลังใจเป็นทางไปสู่ความหลุดพ้น
580228_02_เทศน์กำลังใจเป็นทางไปสู่ความหลุดพ้น.mp3

วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การใส่ใจในข้อวัตรปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.พ. ๕๘)

๒๒ ก.พ. ๕๘-ปกิณกะธรรมการใส่ใจในข้อวัตรปฏิบัติ
580222_09_ปกิณกะธรรมการใส่ใจในข้อวัตรปฏิบัติ.mp3

การทำจิตให้สงบ(กรรมฐาน ๒๒ ก.พ. ๕๘)

๒๒ ก.พ. ๕๘-กรรมฐานการทำจิตให้สงบ
580222_08_กรรมฐานการทำจิตให้สงบ.mp3

ปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.พ. ๕๘)

๒๒ ก.พ. ๕๘-ปกิณกะธรรมปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน
580222_07_ปกิณกะธรรมปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยาน.mp3

ความพอดีของการมีเมตตา(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.พ. ๕๘)

๒๒ ก.พ. ๕๘-ปกิณกะธรรมความพอดีของการมีเมตตา
580222_05_ปกิณกะธรรมความพอดีของการมีเมตตา.mp3

ไม่ประมาทในการทำความดี(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.พ. ๕๘)

๒๒ ก.พ. ๕๘-ปกิณกะธรรมไม่ประมาทในการทำความดี
580222_04_ปกิณกะธรรมไม่ประมาทในการทำความดี.mp3

การทำจิตให้สงบตามจริตนิสัย(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.พ. ๕๘)

๒๒ ก.พ. ๕๘-ปกิณกะธรรมการทำจิตให้สงบตามจริตนิสัย
580222_03_ปกิณกะธรรมการทำจิตให้สงบตามจริตนิสัย.mp3

ทานศีลภาวนาเป็นเสบียงเพื่อการบรรลุมรรคผล(เทศน์ ๒๒ ก.พ. ๕๘)

๒๒ ก.พ. ๕๘-เทศน์ทานศีลภาวนาเป็นเสบียงเพื่อการบรรลุมรรคผล
580222_02_เทศน์ทานศีลภาวนาเป็นเสบียงเพื่อการบรรลุมรรคผล.mp3

วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การใช้ร่างกายทำความดี(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.พ. ๕๘)

๒๑ ก.พ. ๕๘-ปกิณกะธรรมการใช้ร่างกายทำความดี
580221_09_ปกิณกะธรรมการใช้ร่างกายทำความดี.mp3

โลกนี้มีแต่การงาน(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.พ. ๕๘)

๒๑ ก.พ. ๕๘-ปกิณกะธรรมโลกนี้มีแต่การงาน
580221_07_ปกิณกะธรรมโลกนี้มีแต่การงาน.mp3

การฝึกจิตให้สงบ(กรรมฐาน ๒๑ ก.พ. ๕๘)

๒๑ ก.พ. ๕๘-กรรมฐานการฝึกจิตให้สงบ
580221_06_กรรมฐานการฝึกจิตให้สงบ.mp3

โลกธรรม(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.พ. ๕๘)

๒๑ ก.พ. ๕๘-ปกิณกะธรรมโลกธรรม
580221_05_ปกิณกะธรรมโลกธรรม.mp3

อานิสงส์การสร้างพระ(ปกิณกะธรรม ๒๑ ก.พ. ๕๘)

๒๑ ก.พ. ๕๘-ปกิณกะธรรมอานิสงส์การสร้างพระ
580221_04_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การสร้างพระ.mp3

ทานด้วยความเมตตากรุณาเป็นบันไดสู่มรรคผล(เทศน์ ๒๑ ก.พ. ๕๘)

๒๑ ก.พ. ๕๘-เทศน์ทานด้วยความเมตตากรุณาเป็นบันไดสู่มรรคผล
580221_02_เทศน์ทานด้วยความเมตตากรุณาเป็นบันไดสู่มรรคผล.mp3

วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การตอบแทนความดีต่อผู้มีคุณ(ปกิณกะธรรม ๑๕ ก.พ. ๕๘)

๑๕ ก.พ. ๕๘-ปกิณกะธรรมการตอบแทนความดีต่อผู้มีคุณ
580215_07_ปกิณกะธรรมการตอบแทนความดีต่อผู้มีคุณ.mp3

การเกิดย่อมหนีไม่พ้นบุพกรรม(ปกิณกะธรรม ๑๕ ก.พ. ๕๘)

๑๕ ก.พ. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเกิดย่อมหนีไม่พ้นบุพกรรม.mp3
580215_05_ปกิณกะธรรมการเกิดย่อมหนีไม่พ้นบุพกรรม.mp3

การทิ้งภาระร่างกาย(กรรมฐาน ๑๕ ก.พ. ๕๘)

๑๕ ก.พ. ๕๘-กรรมฐานการทิ้งภาระร่างกาย
580215_06_กรรมฐานการทิ้งภาระร่างกาย.mp3

ความตั้งใจในการทำความดี(ปกิณกะธรรม ๑๕ ก.พ. ๕๘)

๑๕ ก.พ. ๕๘-ปกิณกะธรรมความตั้งใจในการทำความดี
580215_04_ปกิณกะธรรมความตั้งใจในการทำความดี.mp3

การเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๑๕ ก.พ. ๕๘)

๑๕ ก.พ. ๕๘-ปกิณกะธรรมการเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้า
580215_03_ปกิณกะธรรมการเชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้า.mp3

สิ่งทั้งหลายเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรา(เทศน์ ๑๕ ก.พ. ๕๘)

๑๕ ก.พ. ๕๘-เทศน์สิ่งทั้งหลายเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรา.mp3
580215_02_เทศน์สิ่งทั้งหลายเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรา.mp3

วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

สวดมนต์บวงสรวง(ปกิณกะธรรม ๑๔ ก.พ. ๕๘)

๑๔ ก.พ. ๕๘-ปกิณกะธรรมสวดมนต์บวงสรวง
580214_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์บวงสรวง.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

๑๔ ก.พ. ๕๘-พระเมตตาพร
580214_08_พระเมตตาพร.mp3

กำลังใจมีผลต่อการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๔ ก.พ. ๕๘)

๑๔ ก.พ. ๕๘-ปกิณกะธรรมกำลังใจมีผลต่อการปฏิบัติ.mp3
580214_07_ปกิณกะธรรมกำลังใจมีผลต่อการปฏิบัติ.mp3

การบูชาในสิ่งที่ควรบูชา(เทศน์ ๑๔ ก.พ. ๕๘)

๑๔ ก.พ. ๕๘-เทศน์การบูชาในสิ่งที่ควรบูชา
580214_03_เทศน์การบูชาในสิ่งที่ควรบูชา.mp3

บวงสรวงบูชาคุณกับผู้มีพระคุณ(ปกิณกะธรรม ๑๔ ก.พ. ๕๘)

๑๔ ก.พ. ๕๘-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณกับผู้มีพระคุณ
580214_01_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณกับผู้มีพระคุณ.mp3

วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ : พระเมตตาพร

580208_09_พระเมตตาพร.mp3

การเข้าใจในธรรมต้องอาศัยจิตที่ทรงพรหมวิหาร (ปกิณกะธรรม ๘ ก.พ. ๕๘)

๘ ก.พ. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การเข้าใจในธรรมต้องอาศัยจิตที่ทรงพรหมวิหาร

580208_08_ปกิณกะธรรมการเข้าใจในธรรมต้องอาศัยจิตที่ทรงพรหมวิหาร.mp3

การฝึกมโนมยิทธิ (กรรมฐาน ๘ ก.พ. ๕๘)

๘ ก.พ. ๕๘ - กรรมฐาน : การฝึกมโนมยิทธิ

580208_07_กรรมฐานการฝึกมโนมยิทธิ.mp3

การทรงพรหมจรรย์ (ปกิณกะธรรม ๘ ก.พ. ๕๘)

๘ ก.พ. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การทรงพรหมจรรย์

580208_06_ปกิณกะธรรมการทรงพรหมจรรย์.mp3

การเคารพพระรัตนตรัยด้วยใจ (ตอบปัญหาธรรม ๘ ก.พ. ๕๘)

๘ ก.พ. ๕๘ - ตอบปัญหาธรรม : การเคารพพระรัตนตรัยด้วยใจ

580208_05_ตอบปัญหาธรรมการเคารพพระรัตนตรัยด้วยใจ.mp3

การเป็นผู้มีจิตยินดีในบุญ (ปกิณกะธรรม ๘ ก.พ. ๕๘)

๘ ก.พ. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การเป็นผู้มีจิตยินดีในบุญ

580208_04_ปกิณกะธรรมการเป็นผู้มีจิตยินดีในบุญ.mp3

พึงระวังความชั่วด้วยพรหมวิหาร ๔ (เทศน์ ๘ ก.พ. ๕๘)

๘ ก.พ. ๕๘ - เทศน์ : พึงระวังความชั่วด้วยพรหมวิหาร ๔

580208_02_เทศน์พึงระวังความชั่วด้วยพรหมวิหาร๔.mp3

วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ร่างกายไม่ใช่เรา ไม่เป็นของเรา (ปกิณกะธรรม ๗ ก.พ. ๕๘)

๗ ก.พ. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : ร่างกายไม่ใช่เรา ไม่เป็นของเรา

580207_11_ปกิณกะธรรมร่างกายไม่ใช่เราเป็นของเรา.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ : พระเมตตาพร

580207_09_พระเมตตาพร.mp3

การเป็นคนละเอียด และมีสัมมาคารวะจะเข้าสู่ผลปฏิบัติได้ง่าย (ปกิณกะธรรม ๗ ก.พ. ๕๘)

๗ ก.พ. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การเป็นคนละเอียด และมีสัมมาคารวะจะเข้าสู่ผลปฏิบัติได้ง่าย

580207_08_ปกิณกะธรรมการเป็นคนละเอียดและมีสัมมาคารวะจะเข้าสู่ผลปฏิบัติได้ง่าย.mp3

อย่าหลงสมาธิ ถ้ายังไม่ตัดร่างกาย (กรรมฐาน ๗ ก.พ. ๕๘)

๗ ก.พ. ๕๘ - กรรมฐาน : อย่าหลงสมาธิ ถ้ายังไม่ตัดร่างกาย

580207_07_กรรมฐานอย่าหลงสมาธิถ้ายังไม่ตัดร่างกาย.mp3

จระเข้อยากทำบุญ (นิทาน ๗ ก.พ. ๕๘)

๗ ก.พ. ๕๘ - นิทาน : จระเข้อยากทำบุญ

580207_06_นิทานจระเข้อยากทำบุญ.mp3

การทำความดีควรตั้งใจให้สุด (ปกิณกะธรรม ๗ ก.พ. ๕๘)

๗ ก.พ. ๕๘ - กิณกะธรรม : การทำความดีควรตั้งใจให้สุด

580207_05_ปกิณกะธรรมการทำความดีควรตั้งใจให้สุด.mp3

การปฏิบัติที่ได้ผลต้องทำตามพระพุทธเจ้า (ตอบปัญหาธรรม ๗ ก.พ. ๕๘)

๗ ก.พ. ๕๘ - ตอบปัญหาธรรม : การปฏิบัติที่ได้ผลต้องทำตามพระพุทธเจ้า

580207_04_ตอบปัญหาธรรมการปฏิบัติที่ได้ผลต้องทำตามพระพุทธเจ้า.mp3

อานิสงส์ถวายโลงศพ (ปกิณกะธรรม ๗ ก.พ. ๕๘)

๗ ก.พ. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : อานิสงส์ถวายโลงศพ

580207_03_ปกิณกะธรรมอานิสงส์ถวายโลงศพ.mp3

ธรรมเกิดแต่เหตุ พระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น (เทศน์ ๗ ก.พ. ๕๘)

๗ ก.พ. ๕๘ - เทศน์ : ธรรมเกิดแต่เหตุ พระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น

580207_02_เทศน์ธรรมเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น.mp3

บวงสรวงสวดอิติปิโส ๓ จบ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ (ปกิณกะธรรม ๗ ก.พ. ๕๘)

๗ ก.พ. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : บวงสรวงสวดอิติปิโส ๓ จบ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ

580207_01_ปกิณกะธรรมบวงสรวงสวดอิติปิโส๓จบพระคาถาชินบัญชร๙จบ.mp3

วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พระเมตตาพร : วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ : พระเมตตาพร

580201_08_พระเมตตาพร.mp3

อารมณ์พระอริยะ (ปกิณกะธรรม ๑ ก.พ. ๕๘)

๑ ก.พ. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : อารมณ์พระอริยะ

580201_07_ปกิณกะธรรมอารมณ์พระอริยะ.mp3

อานิสงส์ในการสร้างพระพุทธรูป (ปกิณกะธรรม ๑ ก.พ. ๕๘)

๑ ก.พ. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : อานิสงส์ในการสร้างพระพุทธรูป

580201_06_ปกิณกะธรรมอานิสงส์ในการสร้างพระพุทธรูป.mp3

ใคร่ครวญการมีร่างกายไม่ใช่เรา (กรรมฐาน ๑ ก.พ. ๕๘)

๑ ก.พ. ๕๘ - กรรมฐาน : ใคร่ครวญการมีร่างกายไม่ใช่เรา

580201_05_กรรมฐานใคร่ครวญการมีร่างกายไม่ใช่เรา.mp3

การไม่สงสัยคำสั่งสอนเป็นไปตามบุพกรรม (ปกิณกะธรรม ๑ ก.พ. ๕๘)

๑ ก.พ. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การไม่สงสัยคำสั่งสอนเป็นไปตามบุพกรรม

580201_04_ปกิณกะธรรมการไม่สงสัยคำสั่งสอนเป็นไปตามบุพกรรม.mp3

หมั่นรักษาใจในวิหารธรรม (ปกิณกะธรรม ๑ ก.พ. ๕๘)

๑ ก.พ. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : หมั่นรักษาใจในวิหารธรรม

580201_03_ปกิณกะธรรมหมั่นรักษาใจในวิหารธรรม.mp3

กำลังใจเป็นทางของบุคคลเดียวที่เข้าถึงมรรคผล (เทศน์ ๑ ก.พ. ๕๘)

๑ ก.พ. ๕๘ - เทศน์ : กำลังใจเป็นทางของบุคคลเดียวที่เข้าถึงมรรคผล

580201_02_เทศน์กำลังใจเป็นทางของบุคคลเดียวที่เข้าถึงมรรคผล.mp3