วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

กำลังใจมีผลต่อการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๔ ก.พ. ๕๘)

๑๔ ก.พ. ๕๘-ปกิณกะธรรมกำลังใจมีผลต่อการปฏิบัติ.mp3
580214_07_ปกิณกะธรรมกำลังใจมีผลต่อการปฏิบัติ.mp3