วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ทานศีลภาวนาเป็นเสบียงเพื่อการบรรลุมรรคผล(เทศน์ ๒๒ ก.พ. ๕๘)

๒๒ ก.พ. ๕๘-เทศน์ทานศีลภาวนาเป็นเสบียงเพื่อการบรรลุมรรคผล
580222_02_เทศน์ทานศีลภาวนาเป็นเสบียงเพื่อการบรรลุมรรคผล.mp3