วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ธรรมเกิดแต่เหตุ พระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น (เทศน์ ๗ ก.พ. ๕๘)

๗ ก.พ. ๕๘ - เทศน์ : ธรรมเกิดแต่เหตุ พระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น

580207_02_เทศน์ธรรมเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น.mp3