วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การเข้าใจในธรรมต้องอาศัยจิตที่ทรงพรหมวิหาร (ปกิณกะธรรม ๘ ก.พ. ๕๘)

๘ ก.พ. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การเข้าใจในธรรมต้องอาศัยจิตที่ทรงพรหมวิหาร

580208_08_ปกิณกะธรรมการเข้าใจในธรรมต้องอาศัยจิตที่ทรงพรหมวิหาร.mp3