วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การใส่ใจในข้อวัตรปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๒ ก.พ. ๕๘)

๒๒ ก.พ. ๕๘-ปกิณกะธรรมการใส่ใจในข้อวัตรปฏิบัติ
580222_09_ปกิณกะธรรมการใส่ใจในข้อวัตรปฏิบัติ.mp3