วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การเป็นผู้มีจิตยินดีในบุญ (ปกิณกะธรรม ๘ ก.พ. ๕๘)

๘ ก.พ. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การเป็นผู้มีจิตยินดีในบุญ

580208_04_ปกิณกะธรรมการเป็นผู้มีจิตยินดีในบุญ.mp3