วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

การเป็นคนละเอียด และมีสัมมาคารวะจะเข้าสู่ผลปฏิบัติได้ง่าย (ปกิณกะธรรม ๗ ก.พ. ๕๘)

๗ ก.พ. ๕๘ - ปกิณกะธรรม : การเป็นคนละเอียด และมีสัมมาคารวะจะเข้าสู่ผลปฏิบัติได้ง่าย

580207_08_ปกิณกะธรรมการเป็นคนละเอียดและมีสัมมาคารวะจะเข้าสู่ผลปฏิบัติได้ง่าย.mp3