วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙

๓๑ ม.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
590131_09_พระเมตตาพร.mp3

ใคร่ครวญร่างกายเพื่อละมานะ(คุยก่อนกรรมฐาน ๓๑ ม.ค. ๕๙)

๓๑ ม.ค. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานใคร่ครวญร่างกายเพื่อละมานะ
590131_08_คุยก่อนกรรมฐานใคร่ครวญร่างกายเพื่อละมานะ.mp3

การละของพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๓๑ ม.ค. ๕๙)

๓๑ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการละของพระอริยะ
590131_07_ปกิณกะธรรมการละของพระอริยะ.mp3

การสำรวมอินทรีย์เป็นจริยาของผู้ปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๓๑ ม.ค. ๕๙)

๓๑ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการสำรวมอินทรีย์เป็นจริยาของผู้ปฏิบัติ
590131_06_ปกิณกะธรรมการสำรวมอินทรีย์เป็นจริยาของผู้ปฏิบัติ.mp3

ความฟุ้งซ่านขึ้นอยู่กับจริต(ปกิณกะธรรม ๓๑ ม.ค. ๕๙)

๓๑ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความฟุ้งซ่านขึ้นอยู่กับจริต
590131_05_ปกิณกะธรรมความฟุ้งซ่านขึ้นอยู่กับจริต.mp3

กำลังใจขึ้นกับความเพียรและอดทน(ตอบปัญหาธรรม ๓๑ ม.ค. ๕๙)

๓๑ ม.ค. ๕๙-ตอบปัญหาธรรมกำลังใจขึ้นกับความเพียรและอดทน
590131_04_ตอบปัญหาธรรมกำลังใจขึ้นกับความเพียรและอดทน.mp3

งานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๓๑ ม.ค. ๕๙)

๓๑ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์
590131_03_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์.mp3

การสำรวมอินทรียสังวรในการปฏิบัติ(เทศน์ ๓๑ ม.ค. ๕๙)

๓๑ ม.ค. ๕๙-เทศน์การสำรวมอินทรียสังวรในการปฏิบัติ
590131_02_เทศน์การสำรวมอินทรียสังวรในการปฏิบัติ.mp3

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2559

กำลังใจพร้อมช่วยเหลือพระพุทธศาสนาได้(ปกิณกะธรรม ๓๐ ม.ค. ๕๙)

๓๐ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจพร้อมช่วยเหลือพระพุทธศาสนาได้
590130_08_ปกิณกะธรรมกำลังใจพร้อมช่วยเหลือพระพุทธศาสนาได้.mp3

วิธีคิดในยามที่ไม่ชอบ(ปกิณกะธรรม ๓๐ ม.ค. ๕๙)

๓๐ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมวิธีคิดในยามที่ไม่ชอบ
590130_06_ปกิณกะธรรมวิธีคิดในยามที่ไม่ชอบ.mp3

ใคร่ครวญสมมติไม่จบเพราะยึด(คุยก่อนกรรมฐาน ๓๐ ม.ค. ๕๙)

๓๐ ม.ค. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานใคร่ครวญสมมติไม่จบเพราะยึด
590130_05_คุยก่อนกรรมฐานใคร่ครวญสมมติไม่จบเพราะยึด.mp3

อารมณ์พระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๓๐ ม.ค. ๕๙)

๓๐ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอารมณ์พระอริยะ
590130_04_ปกิณกะธรรมอารมณ์พระอริยะ.mp3

งานสาธารณะประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๓๐ ม.ค. ๕๙)

๓๐ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมงานสาธารณะประโยชน์
590130_03_ปกิณกะธรรมงานสาธารณะประโยชน์.mp3

กุศลาธรรมาอกุศลาธรรมาอพยากตธรรมา(เทศน์ ๓๐ ม.ค. ๕๙)

๓๐ ม.ค. ๕๙-เทศน์กุศลาธรรมาอกุศลาธรรมาอพยากตธรรมา
590130_02_เทศน์กุศลาธรรมาอกุศลาธรรมาอพยากตธรรมา.mp3

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559

ผลเกิดจากการปฏิบัติมิใช่สัญญา(ปกิณกะธรรม ๒๔ ม.ค. ๕๙)

๒๔ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผลเกิดจากการปฏิบัติมิใช่สัญญา
590124_08_ปกิณกะธรรมผลเกิดจากการปฏิบัติมิใช่สัญญา.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙

๒๔ ม.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
590124_06_พระเมตตาพร.mp3

การทำจิตให้สงบ(กรรมฐาน ๒๔ ม.ค. ๕๙)

๒๔ ม.ค. ๕๙-กรรมฐานการทำจิตให้สงบ
590124_05_กรรมฐานการทำจิตให้สงบ.mp3

การปฏิบัติที่ถึงพร้อมจะเกิดปัญญาญาณเอง(คุยก่อนกรรมฐาน ๒๔ ม.ค. ๕๙)

๒๔ ม.ค. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานการปฏิบัติที่ถึงพร้อมจะเกิดปัญญาญาณเอง
590124_04_คุยก่อนกรรมฐานการปฏิบัติที่ถึงพร้อมจะเกิดปัญญาญาณเอง.mp3

ปฏิปทาของบุคคลผู้มีความกตัญญู(ปกิณกะธรรม ๒๔ ม.ค. ๕๙)

๒๔ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมปฏิปทาของบุคคลผู้มีความกตัญญู
590124_03_ปกิณกะธรรมปฏิปทาของบุคคลผู้มีความกตัญญู.mp3

ผู้มีความกตัญญูย่อมเข้าถึงมรรคผลได้โดยง่าย(เทศน์ ๒๔ ม.ค. ๕๙)

๒๔ ม.ค. ๕๙-เทศน์ผู้มีความกตัญญูย่อมเข้าถึงมรรคผลได้โดยง่าย
590124_02_เทศน์ผู้มีความกตัญญูย่อมเข้าถึงมรรคผลได้โดยง่าย.mp3

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2559

ใคร่ครวญลังเลสังสัยในการปฎิบัติ(ปกิณกะธรรม ๒๓ ม.ค. ๕๙)

๒๓ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญลังเลสังสัยในการปฎิบัติ
590123_09_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญลังเลสังสัยในการปฎิบัติ.mp3

ปฏิบัติละอุปทานที่ไม่เที่ยง(ปกิณกะธรรม ๒๓ ม.ค.๕๙)

๒๓ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมปฏิบัติละอุปทานที่ไม่เที่ยง
590123_07_ปกิณกะธรรมปฏิบัติละอุปทานที่ไม่เที่ยง.mp3

จิตตั้งมั่นด้วยการตัดร่างกาย(กรรมฐาน ๒๓ ม.ค. ๕๙)

๒๓ ม.ค. ๕๙-กรรมฐานจิตตั้งมั่นด้วยการตัดร่างกาย
590123_06_กรรมฐานจิตตั้งมั่นด้วยการตัดร่างกาย.mp3

จริตมีผลกับการปฎิบัติต้องยอมรับความจริง(ปกิณกะธรรม ๒๓ ม.ค. ๕๙)

๒๓ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมจริตมีผลกับการปฎิบัติต้องยอมรับความจริง
590123_05_ปกิณกะธรรมจริตมีผลกับการปฎิบัติต้องยอมรับความจริง.mp3

กำลังใจเต็มเกิดจากงานสาธารณะประโยชน์มีพระนิพพานเป็นที่ไป(ปกิณกะธรรม ๒๓ ม.ค. ๕๙)

๒๓ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจเต็มเกิดจากงานสาธารณะประโยชน์มีพระนิพพานเป็นที่ไป
590123_04_ปกิณกะธรรมกำลังใจเต็มเกิดจากงานสาธารณะประโยชน์มีพระนิพพานเป็นที่ไป.mp3

จิตเป็นกุศลในงานสาธารณะประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๒๓ ม.ค. ๕๙)

๒๓ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมจิตเป็นกุศลในงานสาธารณะประโยชน์
590123_03_ปกิณกะธรรมจิตเป็นกุศลในงานสาธารณะประโยชน์.mp3

มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ด้วยความดี(เทศน์ ๒๓ ม.ค. ๕๙)

๒๓ ม.ค. ๕๙-เทศน์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ด้วยความดี
590123_02_เทศน์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ด้วยความดี.mp3

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙

๑๗ ม.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
590117_06_พระเมตตาพร.mp3

ใคร่ครวญการละโลภโกรธหลง(กรรมฐาน ๑๗ ม.ค. ๕๙)

๑๗ ม.ค. ๕๙-กรรมฐานใคร่ครวญการละโลภโกรธหลง
590117_05_กรรมฐานใคร่ครวญการละโลภโกรธหลง.mp3

การพิจารณาวิตกจริตและพรหมวิหาร๔(ปกิณกะธรรม ๑๗ ม.ค. ๕๙)

๑๗ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการพิจารณาวิตกจริตและพรหมวิหาร๔
590117_04_ปกิณกะธรรมการพิจารณาวิตกจริตและพรหมวิหาร๔.mp3

การระลึกถึงทานที่ทำในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๑๗ ม.ค. ๕๙)

๑๗ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการระลึกถึงทานที่ทำในพระพุทธศาสนา
590117_03_ปกิณกะธรรมการระลึกถึงทานที่ทำในพระพุทธศาสนา.mp3

การเดินตามคำสั่งสอนของพระนำไปสู่พระนิพพาน(เทศน์ ๑๗ ม.ค. ๕๙)

๑๗ ม.ค. ๕๙-เทศน์การเดินตามคำสั่งสอนของพระนำไปสู่พระนิพพาน
590117_02_เทศน์การเดินตามคำสั่งสอนของพระนำไปสู่พระนิพพาน.mp3

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2559

ลาภสักการะคล่องตัวเมื่อเป็นผู้ให้(ปกิณกะธรรม ๑๖ ม.ค. ๕๙)

๑๖ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมลาภสักการะคล่องตัวเมื่อเป็นผู้ให้
590116_09_ปกิณกะธรรมลาภสักการะคล่องตัวเมื่อเป็นผู้ให้.mp3

การทรงสัจจะธรรมไว้เป็นอารมณ์เดียว(ปกิณกะธรรม ๑๖ ม.ค. ๕๙)

๑๖ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการทรงสัจจะธรรมไว้เป็นอารมณ์เดียว
590116_07_ปกิณกะธรรมการทรงสัจจะธรรมไว้เป็นอารมณ์เดียว.mp3

การดับซึ่งรักโลภโกรธหลงเป็นหนทางพระนิพพานมิใช่ฌานสมาบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๖ ม.ค. ๕๙)

๑๖ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการดับซึ่งรักโลภโกรธหลงเป็นหนทางพระนิพพานมิใช่ฌานสมาบัติ
590116_06_ปกิณกะธรรมการดับซึ่งรักโลภโกรธหลงเป็นหนทางพระนิพพานมิใช่ฌานสมาบัติ.mp3

ดับนิวรณ์ด้วยการพึ่งพระรัตนตรัย(กรรมฐาน ๑๖ ม.ค. ๕๙)

๑๖ ม.ค. ๕๙-กรรมฐานดับนิวรณ์ด้วยการพึ่งพระรัตนตรัย
590116_05_กรรมฐานดับนิวรณ์ด้วยการพึ่งพระรัตนตรัย.mp3

มุทิตายินดีมีผลเบื้องหน้า(ปกิณกะธรรม ๑๖ ม.ค. ๕๙)

๑๖ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมมุทิตายินดีมีผลเบื้องหน้า
590116_04_ปกิณกะธรรมมุทิตายินดีมีผลเบื้องหน้า.mp3

การไม่สงสัยผลของทาน(ปกิณกะธรรม ๑๖ ม.ค. ๕๙)

๑๖ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการไม่สงสัยผลของทาน
590116_03_ปกิณกะธรรมการไม่สงสัยผลของทาน.mp3

องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบรมครูหาประมาณมิได้(เทศน์ ๑๖ ม.ค. ๕๙)

๑๖ ม.ค. ๕๙-เทศน์องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบรมครูหาประมาณมิได้
590116_02_เทศน์องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบรมครูหาประมาณมิได้.mp3

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559

การเข้าถึงอารมณ์สุดท้ายของกรรมฐานโบราณ(ปกิณกะธรรม ๑๐ ม.ค. ๕๙)

๑๐ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการเข้าถึงอารมณ์สุดท้ายของกรรมฐานโบราณ
590110_09_ปกิณกะธรรมการเข้าถึงอารมณ์สุดท้ายของกรรมฐานโบราณ.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙

๑๐ ม.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
590110_08_พระเมตตาพร.mp3

กายกับจิต(กรรมฐาน ๑๐ ม.ค. ๕๙)

๑๐ ม.ค. ๕๙-กรรมฐานกายกับจิต
590110_07_กรรมฐานกายกับจิต.mp3

ผลของการฝึกสมาธิ(ปกิณกะธรรม ๑๐ ม.ค. ๕๙)

๑๐ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผลของการฝึกสมาธิ
590110_06_ปกิณกะธรรมผลของการฝึกสมาธิ.mp3

การติดสุข(ปกิณกะธรรม ๑๐ ม.ค. ๕๙)

๑๐ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการติดสุข
590110_05_ปกิณกะธรรมการติดสุข.mp3

พระอริยะบุคคลต้องมีพรหมวิหาร๔เป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๑๐ ม.ค. ๕๙)

๑๐ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพระอริยะบุคคลต้องมีพรหมวิหาร๔เป็นอารมณ์
590110_04_ปกิณกะธรรมพระอริยะบุคคลต้องมีพรหมวิหาร๔เป็นอารมณ์.mp3

การถวายทานอันบริสุทธิ์(ปกิณกะธรรม ๑๐ ม.ค. ๕๙)

๑๐ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการถวายทานอันบริสุทธิ์
590110_03_ปกิณกะธรรมการถวายทานอันบริสุทธิ์.mp3

บุญอันบริสุทธิ์ย่อมเกิดผลอันสมบูรณ์(เทศน์ ๑๐ ม.ค. ๕๙)

๑๐ ม.ค. ๕๙-เทศน์บุญอันบริสุทธิ์ย่อมเกิดผลอันสมบูรณ์
590110_02_เทศน์บุญอันบริสุทธิ์ย่อมเกิดผลอันสมบูรณ์.mp3

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2559

การปฎิบัติได้ผลต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๙ ม.ค. ๕๙)

๙ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฎิบัติได้ผลต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
590109_09_ปกิณกะธรรมการปฎิบัติได้ผลต้องมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3

อุเบกขาญาณ(ปกิณกะธรรม ๙ ม.ค. ๕๙)

๙ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอุเบกขาญาณ
590109_07_ปกิณกะธรรมอุเบกขาญาณ.mp3

ทานบารมี(ปกิณกะธรรม ๙ ม.ค. ๕๙)

๙ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทานบารมี
590109_06_ปกิณกะธรรมทานบารมี.mp3

อธิษฐานบารมี(ปกิณกะธรรม ๙ ม.ค. ๕๙)

๙ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอธิษฐานบารมี
590109_05_ปกิณกะธรรมอธิษฐานบารมี.mp3

อัสมิมานะการถือตัวถือตน(กรรมฐาน ๙ ม.ค. ๕๙)

๙ ม.ค. ๕๙-กรรมฐานอัสมิมานะการถือตัวถือตน
590109_04_กรรมฐานอัสมิมานะการถือตัวถือตน.mp3

ความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะทำจากวัสดุใดก็ควรบูชา(ปกิณกะธรรม ๙ ม.ค. ๕๙)

๙ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะทำจากวัสดุใดก็ควรบูชา
590109_03_ปกิณกะธรรมความศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะทำจากวัสดุใดก็ควรบูชา.mp3

ทุกข์ใดใดไม่เสมอที่มีขันธ์๕(เทศน์ ๙ ม.ค. ๕๙)

๙ ม.ค. ๕๙-เทศน์ทุกข์ใดใดไม่เสมอที่มีขันธ์๕

590109_02_เทศน์ทุกข์ใดใดไม่เสมอที่มีขันธ์๕.mp3

วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2559

พระเมตตาพร : วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙

๓ ม.ค. ๕๙-พระเมตตาพร
590103_08_พระเมตตาพร.mp3

กรรมจะเกิดถ้าไม่สำรวมในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๓ ม.ค. ๕๙)

๓ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกรรมจะเกิดถ้าไม่สำรวมในการปฏิบัติ
590103_07_ปกิณกะธรรมกรรมจะเกิดถ้าไม่สำรวมในการปฏิบัติ.mp3

เรื่องของจิต(กรรมฐาน ๓ ม.ค. ๕๙)

๓ ม.ค. ๕๙-กรรมฐานเรื่องของจิต
590103_06_กรรมฐานเรื่องของจิต.mp3

พระเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า(ปกิณกะธรรม ๓ ม.ค. ๕๙)

๓ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพระเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
590103_05_ปกิณกะธรรมพระเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3

ทุกข์ที่เห็นได้ยาก(ปกิณกะธรรม ๓ ม.ค. ๕๙)

๓ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทุกข์ที่เห็นได้ยาก
590103_04_ปกิณกะธรรมทุกข์ที่เห็นได้ยาก.mp3

การถวายทานแด่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๓ ม.ค. ๕๙)

๓ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการถวายทานแด่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา
590103_03_ปกิณกะธรรมการถวายทานแด่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา.mp3

การทรงความดีในปัจจุบันอารมณ์(เทศน์ ๓ ม.ค. ๕๙)

๓ ม.ค. ๕๙-เทศน์การทรงความดีในปัจจุบันอารมณ์
590103_02_เทศน์การทรงความดีในปัจจุบันอารมณ์.mp3

วันเสาร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2559

วิปัสสนาญาณของกรรมฐานโบราณ(กรรมฐาน ๒ ม.ค. ๕๙)

๒ ม.ค. ๕๙-กรรมฐานวิปัสสนาญาณของกรรมฐานโบราณ
590102_10_กรรมฐานวิปัสสนาญาณของกรรมฐานโบราณ.mp3

พระกรรมฐานแต่ละกองเป็นไปตามจริต(ปกิณกะธรรม ๒ ม.ค. ๕๙)

๒ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพระกรรมฐานแต่ละกองเป็นไปตามจริต
590102_09_ปกิณกะธรรมพระกรรมฐานแต่ละกองเป็นไปตามจริต.mp3

อารมณ์ผู้จบกิจ(ปกิณกะธรรม ๒ ม.ค. ๕๙)

๒ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมอารมณ์ผู้จบกิจ
590102_07_ปกิณกะธรรมอารมณ์ผู้จบกิจ.mp3

รักษาจิตให้มีกำลังสมาธิตั้งมั่นต้องอาศัยศรัทธา(กรรมฐาน ๒ ม.ค. ๕๙)

๒ ม.ค. ๕๙-กรรมฐานรักษาจิตให้มีกำลังสมาธิตั้งมั่นต้องอาศัยศรัทธา
590102_06_กรรมฐานรักษาจิตให้มีกำลังสมาธิตั้งมั่นต้องอาศัยศรัทธา.mp3

การรักษาศีลพรหมจรรย์(ปกิณกะธรรม ๒ ม.ค. ๕๙)

๒ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการรักษาศีลพรหมจรรย์
590102_04_ปกิณกะธรรมการรักษาศีลพรหมจรรย์.mp3

ความพอใจในสิ่งไม่เที่ยงเป็นอวิชชา(ปกิณกะธรรม ๒ ม.ค. ๕๙)

๒ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมความพอใจในสิ่งไม่เที่ยงเป็นอวิชชา
590102_03_ปกิณกะธรรมความพอใจในสิ่งไม่เที่ยงเป็นอวิชชา.mp3

การเห็นตรงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า(เทศน์ ๒ ม.ค. ๕๙)

๒ ม.ค. ๕๙-เทศน์การเห็นตรงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า
590102_02_เทศน์การเห็นตรงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า.mp3

วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

ใคร่ครวญทุกข์ที่เกิดจากความพลัดพรากผูกพันอาลัยอาวรณ์(กรรมฐาน ๑ ม.ค. ๕๙)

๑ ม.ค. ๕๙-กรรมฐานใคร่ครวญทุกข์ที่เกิดจากความพลัดพรากผูกพันอาลัยอาวรณ์
590101_09_กรรมฐานใคร่ครวญทุกข์ที่เกิดจากความพลัดพรากผูกพันอาลัยอาวรณ์.mp3

ผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมพบความสุขอันหาประมาณมิได้(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๕๙)

๑ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมพบความสุขอันหาประมาณมิได้
590101_08_ปกิณกะธรรมผู้มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งย่อมพบความสุขอันหาประมาณมิได้.mp3

ทำวัตรเย็น(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๕๙)

๑ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น
590101_07_ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น.mp3

การปฏิบัติกรรมฐานแบบโบราณ(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๕๙)

๑ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติกรรมฐานแบบโบราณ
590101_05_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติกรรมฐานแบบโบราณ.mp3

สวดมนต์พระปริตรบูชาพระรัตนตรัยในวาระขึ้นปีใหม่๒๕๕๙(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๕๙)

๑ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตรบูชาพระรัตนตรัยในวาระขึ้นปีใหม่๒๕๕๙
590101_02_ปกิณกะธรรมสวดมนต์พระปริตรบูชาพระรัตนตรัยในวาระขึ้นปีใหม่๒๕๕๙.mp3

บวงสรวงในวาระขึ้นปีใหม่ปี๒๕๕๙(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๕๙)

๑ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมบวงสรวงในวาระขึ้นปีใหม่ปี๒๕๕๙
590101_01_ปกิณกะธรรมบวงสรวงในวาระขึ้นปีใหม่ปี๒๕๕๙.mp3