วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2559

กรรมจะเกิดถ้าไม่สำรวมในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๓ ม.ค. ๕๙)

๓ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกรรมจะเกิดถ้าไม่สำรวมในการปฏิบัติ
590103_07_ปกิณกะธรรมกรรมจะเกิดถ้าไม่สำรวมในการปฏิบัติ.mp3