วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559

การปฏิบัติที่ถึงพร้อมจะเกิดปัญญาญาณเอง(คุยก่อนกรรมฐาน ๒๔ ม.ค. ๕๙)

๒๔ ม.ค. ๕๙-คุยก่อนกรรมฐานการปฏิบัติที่ถึงพร้อมจะเกิดปัญญาญาณเอง
590124_04_คุยก่อนกรรมฐานการปฏิบัติที่ถึงพร้อมจะเกิดปัญญาญาณเอง.mp3