วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2559

กำลังใจเต็มเกิดจากงานสาธารณะประโยชน์มีพระนิพพานเป็นที่ไป(ปกิณกะธรรม ๒๓ ม.ค. ๕๙)

๒๓ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมกำลังใจเต็มเกิดจากงานสาธารณะประโยชน์มีพระนิพพานเป็นที่ไป
590123_04_ปกิณกะธรรมกำลังใจเต็มเกิดจากงานสาธารณะประโยชน์มีพระนิพพานเป็นที่ไป.mp3