วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559

ผลเกิดจากการปฏิบัติมิใช่สัญญา(ปกิณกะธรรม ๒๔ ม.ค. ๕๙)

๒๔ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมผลเกิดจากการปฏิบัติมิใช่สัญญา
590124_08_ปกิณกะธรรมผลเกิดจากการปฏิบัติมิใช่สัญญา.mp3