วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559

ทำวัตรเย็น(ปกิณกะธรรม ๑ ม.ค. ๕๙)

๑ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น
590101_07_ปกิณกะธรรมทำวัตรเย็น.mp3