วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2559

พระอริยะบุคคลต้องมีพรหมวิหาร๔เป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๑๐ ม.ค. ๕๙)

๑๐ ม.ค. ๕๙-ปกิณกะธรรมพระอริยะบุคคลต้องมีพรหมวิหาร๔เป็นอารมณ์
590110_04_ปกิณกะธรรมพระอริยะบุคคลต้องมีพรหมวิหาร๔เป็นอารมณ์.mp3