วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

การใช้กำลังใจในการทำความดี(ปกิณกะธรรม ๓๑ มี.ค. ๖๑)

๓๑ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการใช้กำลังใจในการทำความดี
610331_06_ปกิณกะธรรมการใช้กำลังใจในการทำความดี.mp3

ระลึกถึงบุญทานในอดีตที่ทำมาเป็นกำลังใจการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๓๑ มี.ค. ๖๑)

๓๑ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมระลึกถึงบุญทานในอดีตที่ทำมาเป็นกำลังใจการปฏิบัติ
610331_05_ปกิณกะธรรมระลึกถึงบุญทานในอดีตที่ทำมาเป็นกำลังใจการปฏิบัติ.mp3

ใคร่ครวญเพื่อละมานะในยามจิตสงบ(ปกิณกะธรรม ๓๑ มี.ค. ๖๑)

๓๑ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญเพื่อละมานะในยามจิตสงบ
610331_04_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญเพื่อละมานะในยามจิตสงบ.mp3

การใช้วัตถุมงคลเพื่อให้มีจิตตั้งมั่นในคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๓๑ มี.ค. ๖๑)

๓๑ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการใช้วัตถุมงคลเพื่อให้มีจิตตั้งมั่นในคุณพระรัตนตรัย
610331_03_ปกิณกะธรรมการใช้วัตถุมงคลเพื่อให้มีจิตตั้งมั่นในคุณพระรัตนตรัย.mp3

รักษาความดีให้ตั้งมั่นจึงเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยและบรรลุมรรคผล(เทศน์ ๓๑ มี.ค. ๖๑)

๓๑ มี.ค. ๖๑-เทศน์รักษาความดีให้ตั้งมั่นจึงเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยและบรรลุมรรคผล
610331_02_เทศน์รักษาความดีให้ตั้งมั่นจึงเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยและบรรลุมรรคผล.mp3

โลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรา(ปกิณกะธรรม ๓๑ มี.ค. ๖๑)

๓๑ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรา
610331_01_ปกิณกะธรรมโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรา.mp3

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

การตั้งจิตที่แน่วแน่ว่าขอชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย(ปกิณกะธรรม ๓๐ มี.ค. ๖๑)

๓๐ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตที่แน่วแน่ว่าขอชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย
610330_02_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตที่แน่วแน่ว่าขอชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย.mp3

การตั้งจิตน้อมถวายพระพุทธรูป ณ วัดเชิงท่า(ปกิณกะธรรม ๓๐ มี.ค. ๖๑)

๓๐ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตน้อมถวายพระพุทธรูป ณ วัดเชิงท่า
610330_01_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตน้อมถวายพระพุทธรูปณวัดเชิงท่า.mp3

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑

๒๕ มี.ค. ๖๑-พระเมตตาพร
610325_06_พระเมตตาพร.mp3

ความศรัทธาเป็นความสำเร็จในการทำงานในพระพุทธศาสนา(ปกิณกะธรรม ๒๕ มี.ค. ๖๑)

๒๕ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมความศรัทธาเป็นความสำเร็จในการทำงานในพระพุทธศาสนา
610325_05_ปกิณกะธรรมความศรัทธาเป็นความสำเร็จในการทำงานในพระพุทธศาสนา.mp3

ละความชั่วให้เด็ดขาดมรรคผลจึงเกิด(ปกิณกะธรรม ๒๕ มี.ค. ๖๑)

๒๕ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมละความชั่วให้เด็ดขาดมรรคผลจึงเกิด
610325_04_ปกิณกะธรรมละความชั่วให้เด็ดขาดมรรคผลจึงเกิด.mp3

สร้างความดีให้พร้อมเมื่อร่างกายมีทุกขเวทนา(ปกิณกะธรรม ๒๕ มี.ค. ๖๑)

๒๕ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมสร้างความดีให้พร้อมเมื่อร่างกายมีทุกขเวทนา
610325_03_ปกิณกะธรรมสร้างความดีให้พร้อมเมื่อร่างกายมีทุกขเวทนา.mp3

เอกายนมัคโค(เทศน์ ๒๕ มี.ค. ๖๑)

๒๕ มี.ค. ๖๑-เทศน์เอกายนมัคโค
610325_02_เทศน์เอกายนมัคโค.mp3

การเห็นร่างกายไม่ใช่ของดี(ปกิณกะธรรม ๒๕ มี.ค. ๖๑)

๒๕ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการเห็นร่างกายไม่ใช่ของดี
610325_01_ปกิณกะธรรมการเห็นร่างกายไม่ใช่ของดี.mp3

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561

การเห็นโทษภัยจากขันธ์ ๕ (ปกิณกะธรรม ๒๔ มี.ค. ๖๑)

๒๔ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการเห็นโทษภัยจากขันธ์ ๕
610324_06_ปกิณกะธรรมการเห็นโทษภัยจากขันธ์๕.mp3

การเห็นโทษภัยจากขันธ์ ๕ (ปกิณกะธรรม ๒๔ มี.ค. ๖๑)

๒๔ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการเห็นโทษภัยจากขันธ์ ๕
610324_06_ปกิณกะธรรมการเห็นโทษภัยจากขันธ์๕.mp3

ชายผู้มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ(นิทาน ๒๔ มี.ค. ๖๑)

๒๔ มี.ค. ๖๑-นิทานชายผู้มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
610324_04_นิทานชายผู้มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ.mp3

อานิสงส์การสร้างหลังคาและงานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๒๔ มี.ค. ๖๑)

๒๔ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอานิสงส์การสร้างหลังคาและงานสาธารณประโยชน์
610324_03_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การสร้างหลังคาและงานสาธารณประโยชน์.mp3

การครองใจด้วยพรหมวิหารเป็นหนทางเข้าถึงความเป็นพระอริยบุคคล(เทศน์ ๒๔ มี.ค. ๖๑)

๒๔ มี.ค. ๖๑-เทศน์การครองใจด้วยพรหมวิหารเป็นหนทางเข้าถึงความเป็นพระอริยบุคคล
610324_02_เทศน์การครองใจด้วยพรหมวิหารเป็นหนทางเข้าถึงความเป็นพระอริยบุคคล.mp3

พรหมวิหาร ๔ เป็นพื้นฐานของพระอริยบุคคล(ปกิณกะธรรม ๒๔ มี.ค. ๖๑)

๒๔ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพรหมวิหาร ๔ เป็นพื้นฐานของพระอริยบุคคล
610324_01_ปกิณกะธรรมพรหมวิหาร๔เป็นพื้นฐานของพระอริยบุคคล.mp3

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๘ มี.ค. ๖๑-พระเมตตาพร
610318_05_พระเมตตาพร.mp3

วิชามโนมยิทธิต้องมีศีลบริสุทธิ์(ปกิณกะธรรม ๑๘ มี.ค. ๖๑)

๑๘ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมวิชามโนมยิทธิต้องมีศีลบริสุทธิ์
610318_04_ปกิณกะธรรมวิชามโนมยิทธิต้องมีศีลบริสุทธิ์.mp3

การปฏิบัติต้องละความอยาก(ปกิณกะธรรม ๑๘ มี.ค. ๖๑)

๑๘ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องละความอยาก
610318_03_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องละความอยาก.mp3

วิชาความรู้ของพระพุทธเจ้าช่วยให้ยอมรับกฎธรรมดา(เทศน์ ๑๘ มี.ค. ๖๑)

๑๘ มี.ค. ๖๑-เทศน์วิชาความรู้ของพระพุทธเจ้าช่วยให้ยอมรับกฎธรรมดา
610318_02_เทศน์วิชาความรู้ของพระพุทธเจ้าช่วยให้ยอมรับกฎธรรมดา.mp3

การทำความดีที่มีสรณะพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๑๘ มี.ค. ๖๑)

๑๘ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการทำความดีที่มีสรณะพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
610318_01_ปกิณกะธรรมการทำความดีที่มีสรณะพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3

วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2561

พึงไม่ประมาทใคร่ครวญในศีลสิกขาและข้อวัตรปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๗ มี.ค. ๖๑)

๑๗ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพึงไม่ประมาทใคร่ครวญในศีลสิกขาและข้อวัตรปฏิบัติ
610317_05_ปกิณกะธรรมพึงไม่ประมาทใคร่ครวญในศีลสิกขาและข้อวัตรปฏิบัติ.mp3

ฝึกขันติบารมีตามปฏิปทาครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๗ มี.ค. ๖๑)

๑๗ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมฝึกขันติบารมีตามปฏิปทาครูบาอาจารย์
610317_04_ปกิณกะธรรมฝึกขันติบารมีตามปฏิปทาครูบาอาจารย์.mp3

อย่าลังเลสงสัยในความตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผลของตน(ปกิณกะธรรม ๑๗ มี.ค. ๖๑)

๑๗ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอย่าลังเลสงสัยในความตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผลของตน
610317_03_ปกิณกะธรรมอย่าลังเลสงสัยในความตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผลของตน.mp3

การไม่กลับมามีร่างกายเป็นสุขอย่างยิ่ง(เทศน์ ๑๗ มี.ค. ๖๑)

๑๗ มี.ค. ๖๑-เทศน์การไม่กลับมามีร่างกายเป็นสุขอย่างยิ่ง
610317_02_เทศน์การไม่กลับมามีร่างกายเป็นสุขอย่างยิ่ง.mp3

ศีลกรรมบถ ๑๐ เป็นเครื่องรักษาใจให้พ้นจากทุกข์ภัย(ปกิณกะธรรม ๑๗ มี.ค. ๖๑)

๑๗ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมศีลกรรมบถ ๑๐ เป็นเครื่องรักษาใจให้พ้นจากทุกข์ภัย
610317_01_ปกิณกะธรรมศีลกรรมบถ๑๐เป็นเครื่องรักษาใจให้พ้นจากทุกข์ภัย.mp3

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561

พระเมตตาพร : วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๑๑ มี.ค. ๖๑-พระเมตตาพร
610311_07_พระเมตตาพร.mp3

การตั้งจิตอธิษฐานด้วยนึกถึงงานสาธารณประโยชน์ที่ทำมา(ปกิณกะธรรม ๑๑ มี.ค. ๖๑)

๑๑ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตอธิษฐานด้วยนึกถึงงานสาธารณประโยชน์ที่ทำมา
610311_06_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตอธิษฐานด้วยนึกถึงงานสาธารณประโยชน์ที่ทำมา.mp3

การให้ทาน และความดีทั้งหมดต้องมีสมาธิตั้งมั่น(ปกิณกะธรรม ๑๑ มี.ค. ๖๑)

๑๑ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการให้ทาน และความดีทั้งหมดต้องมีสมาธิตั้งมั่น
http://thamma-bansabaijai.org/mp3/6103/610311_05_ปกิณกะธรรมการให้ทานและความดีทั้งหมดต้องมีสมาธิตั้งมั่น.mp3

งานสาธารณประโยชน์ และข้อปฏิบัติผู้ที่จะบวช(ปกิณกะธรรม ๑๑ มี.ค. ๖๑)

๑๑ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ และข้อปฏิบัติผู้ที่จะบวช
610311_03_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์และข้อปฏิบัติผู้ที่จะบวช.mp3

การขอพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งต้องมีสัจจะ(เทศน์ ๑๑ มี.ค. ๖๑)

๑๑ มี.ค. ๖๑-เทศน์การขอพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งต้องมีสัจจะ
610311_02_เทศน์การขอพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งต้องมีสัจจะ.mp3


ความดีที่ทำเราเองอาจเห็นได้น้อยเพราะเราไม่เคยได้คิด(ปกิณกะธรรม ๑๑ มี.ค. ๖๑)

๑๑ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมความดีที่ทำเราเองอาจเห็นได้น้อยเพราะเราไม่เคยได้คิด
610311_01_ปกิณกะธรรมความดีที่ทำเราเองอาจเห็นได้น้อยเพราะเราไม่เคยได้คิด.mp3

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561

มรรคผลต้องตั้งใจมั่นด้วยอธิษฐานบารมี(ปกิณกะธรรม ๑๐ มี.ค. ๖๑)

๑๐ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมมรรคผลต้องตั้งใจมั่นด้วยอธิษฐานบารมี
610310_06_ปกิณกะธรรมมรรคผลต้องตั้งใจมั่นด้วยอธิษฐานบารมี.mp3

พระธรรมวินัยเป็นกำแพงปกป้องสมณะจากอกุศลกรรม(ปกิณกะธรรม ๑๐ มี.ค. ๖๑)

๑๐ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพระธรรมวินัยเป็นกำแพงปกป้องสมณะจากอกุศลกรรม
610310_05_ปกิณกะธรรมพระธรรมวินัยเป็นกำแพงปกป้องสมณะจากอกุศลกรรม.mp3

ปฏิบัติธุดงควัตรเพื่อละนิวรณ์(ปกิณกะธรรม ๑๐ มี.ค. ๖๑)

๑๐ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมปฏิบัติธุดงควัตรเพื่อละนิวรณ์
610310_04_ปกิณกะธรรมปฏิบัติธุดงควัตรเพื่อละนิวรณ์.mp3

อดทนต่อทุกขเวทนาด้วยกำลังใจเด็ดเดี่ยว(ปกิณกะธรรม ๑๐ มี.ค. ๖๑)

๑๐ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอดทนต่อทุกขเวทนาด้วยกำลังใจเด็ดเดี่ยว
610310_03_ปกิณกะธรรมอดทนต่อทุกขเวทนาด้วยกำลังใจเด็ดเดี่ยว.mp3

ละอวิชชาด้วยกำลังใจเต็ม(เทศน์ ๑๐ มี.ค. ๖๑)

๑๐ มี.ค. ๖๑-เทศน์ละอวิชชาด้วยกำลังใจเต็ม
610310_02_เทศน์ละอวิชชาด้วยกำลังใจเต็ม.mp3

ไม่ประมาทในชีวิต ปฏิบัติความดีในปัจจุบันอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๑๐ มี.ค. ๖๑)

๑๐ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมไม่ประมาทในชีวิต ปฏิบัติความดีในปัจจุบันอารมณ์
610310_01_ปกิณกะธรรมไม่ประมาทในชีวิตปฏิบัติความดีในปัจจุบันอารมณ์.mp3

วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561

กำลังใจในการทำความดี(ปกิณกะธรรม ๔ มี.ค. ๖๑)

๔ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการทำความดี
610304_04_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการทำความดี.mp3

การใคร่ครวญร่างกาย(ปกิณกะธรรม ๔ มี.ค. ๖๑)

๔ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญร่างกาย
610304_03_ปกิณกะธรรมการใคร่ครวญร่างกาย.mp3

กำลังใจในการฝึกจิตเป็นผู้ให้เสมอ(เทศน์ ๔ มี.ค. ๖๑)

๔ มี.ค. ๖๑-เทศน์กำลังใจในการฝึกจิตเป็นผู้ให้เสมอ
610304_02_เทศน์กำลังใจในการฝึกจิตเป็นผู้ให้เสมอ.mp3

ทานต้องมีความตั้งใจในการถวายมรรคผลจึงเกิด(ปกิณกะธรรม ๔ มี.ค. ๖๑)

๔ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทานต้องมีความตั้งใจในการถวายมรรคผลจึงเกิด
610304_01_ปกิณกะธรรมทานต้องมีความตั้งใจในการถวายมรรคผลจึงเกิด.mp3

วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2561

วางกำลังใจเหมือนทำงานสาธารณประโยชน์ในทุกสถาน(ปกิณกะธรรม ๓ มี.ค. ๖๑)

๓ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมวางกำลังใจเหมือนทำงานสาธารณประโยชน์ในทุกสถาน
610303_07_ปกิณกะธรรมวางกำลังใจเหมือนทำงานสาธารณประโยชน์ในทุกสถาน.mp3

พระเมตตาพร : วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

๓ มี.ค. ๖๑-พระเมตตาพร
610303_06_พระเมตตาพร.mp3

อาศัยผลของทานเพื่อบรรเทาอกุศลกรรม(ปกิณกะธรรม ๓ มี.ค. ๖๑)

๓ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอาศัยผลของทานเพื่อบรรเทาอกุศลกรรม
610303_05_ปกิณกะธรรมอาศัยผลของทานเพื่อบรรเทาอกุศลกรรม.mp3

ข้อปฏิบัติเพื่อถึงความเป็นพระอริยบุคคล(ปกิณกะธรรม ๓ มี.ค. ๖๑)

๓ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมข้อปฏิบัติเพื่อถึงความเป็นพระอริยบุคคล
610303_04_ปกิณกะธรรมข้อปฏิบัติเพื่อถึงความเป็นพระอริยบุคคล.mp3

ทำความดีด้วยการละไม่ยึดถืออุปาทาน(ปกิณกะธรรม ๓ มี.ค. ๖๑)

๓ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยการละไม่ยึดถืออุปาทาน
610303_03_ปกิณกะธรรมทำความดีด้วยการละไม่ยึดถืออุปาทาน.mp3

คุณของพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้(เทศน์ ๓ มี.ค. ๖๑)

๓ มี.ค. ๖๑-เทศน์คุณของพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้
610303_02_เทศน์คุณของพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้.mp3

การอธิษฐานผลของธรรมทานเพื่อมรรคผล(ปกิณกะธรรม ๓ มี.ค. ๖๑)

๓ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการอธิษฐานผลของธรรมทานเพื่อมรรคผล
610303_01_ปกิณกะธรรมการอธิษฐานผลของธรรมทานเพื่อมรรคผล.mp3

วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561

การปลงใจในชีวิตของตนเอง(ปกิณกะธรรม ๒ มี.ค. ๖๑)

๒ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปลงใจในชีวิตของตนเอง
610302_05_ปกิณกะธรรมการปลงใจในชีวิตของตนเอง.mp3

กามราคะละด้วยความพอใจอารมณ์นักบวช(ปกิณกะธรรม ๒ มี.ค. ๖๑)

๒ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกามราคะละด้วยความพอใจอารมณ์นักบวช
610302_04_ปกิณกะธรรมกามราคะละด้วยความพอใจอารมณ์นักบวช.mp3

การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๒ มี.ค. ๖๑)

๒ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
610302_03_ปกิณกะธรรมการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3

ผลของการทำความชั่วที่ผ่านมา(เทศน์ ๒ มี.ค. ๖๑)

๒ มี.ค. ๖๑-เทศน์ผลของการทำความชั่วที่ผ่านมา
610302_02_เทศน์ผลของการทำความชั่วที่ผ่านมา.mp3

การเห็นคุณความดีของพ่อแม่ และพระรัตนตรัยต้องอาศัยสมาธิ(ปกิณกะธรรม ๒ มี.ค. ๖๑)

๒ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการเห็นคุณความดีของพ่อแม่ และพระรัตนตรัยต้องอาศัยสมาธิ
610302_01_ปกิณกะธรรมการเห็นคุณความดีของพ่อแม่และพระรัตนตรัยต้องอาศัยสมาธิ.mp3


วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561

อย่ากังวลในร่างกายจนละโอกาสทำความดี(ปกิณกะธรรม ๑ มี.ค. ๖๑)

๑ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอย่ากังวลในร่างกายจนละโอกาสทำความดี
610301_10_ปกิณกะธรรมอย่ากังวลในร่างกายจนละโอกาสทำความดี.mp3

อธิษฐานจิตหล่อพระในวันมาฆบูชา(ปกิณกะธรรม ๑ มี.ค. ๖๑)

๑ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตหล่อพระในวันมาฆบูชา
610301_09_ปกิณกะธรรมอธิษฐานจิตหล่อพระในวันมาฆบูชา.mp3

ทรัพย์ของพระพุทธเจ้ามีค่ากว่าทรัพย์ใดในโลก(ปกิณกะธรรม ๑ มี.ค. ๖๑)

๑ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทรัพย์ของพระพุทธเจ้ามีค่ากว่าทรัพย์ใดในโลก
610301_08_ปกิณกะธรรมทรัพย์ของพระพุทธเจ้ามีค่ากว่าทรัพย์ใดในโลก.mp3

ตั้งใจหล่อพระด้วยจิตผ่องใสและความตั้งใจในการรักษาพระศาสนา(ปกิณกะธรรม ๑ มี.ค. ๖๑)

๑ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมตั้งใจหล่อพระด้วยจิตผ่องใสและความตั้งใจในการรักษาพระศาสนา
610301_07_ปกิณกะธรรมตั้งใจหล่อพระด้วยจิตผ่องใสและความตั้งใจในการรักษาพระศาสนา.mp3

ชายผู้บรรลุมรรคผลด้วยความกตัญญู(นิทาน ๑ มี.ค. ๖๑)

๑ มี.ค. ๖๑-นิทานชายผู้บรรลุมรรคผลด้วยความกตัญญู
610301_06_นิทานชายผู้บรรลุมรรคผลด้วยความกตัญญู.mp3

กำลังใจในการละ(ปกิณกะธรรม ๑ มี.ค. ๖๑)

๑ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกำลังใจในการละ
610301_05_ปกิณกะธรรมกำลังใจในการละ.mp3

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันเที่ยงแท้(ปกิณกะธรรม ๑ มี.ค. ๖๑)

๑ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันเที่ยงแท้
610301_04_ปกิณกะธรรมพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันเที่ยงแท้.mp3

ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตให้ผ่องใส(เทศน์ ๑ มี.ค. ๖๑)

๑ มี.ค. ๖๑-เทศน์ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตให้ผ่องใส
610301_03_เทศน์ทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตให้ผ่องใส.mp3

บวงสรวงบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยกำลังใจในทาน ศีล ภาวนา(ปกิณกะธรรม ๑ มี.ค. ๖๑)

๑ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยกำลังใจในทาน ศีล ภาวนา
610301_02_ปกิณกะธรรมบวงสรวงบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยกำลังใจในทานศีลภาวนา.mp3

ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันมาฆบูชา(ปกิณกะธรรม ๑ มี.ค. ๖๑)

๑ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันมาฆบูชา
610301_01_ปกิณกะธรรมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันมาฆบูชา.mp3