วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561

สร้างความดีให้พร้อมเมื่อร่างกายมีทุกขเวทนา(ปกิณกะธรรม ๒๕ มี.ค. ๖๑)

๒๕ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมสร้างความดีให้พร้อมเมื่อร่างกายมีทุกขเวทนา
610325_03_ปกิณกะธรรมสร้างความดีให้พร้อมเมื่อร่างกายมีทุกขเวทนา.mp3