วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561

พรหมวิหาร ๔ เป็นพื้นฐานของพระอริยบุคคล(ปกิณกะธรรม ๒๔ มี.ค. ๖๑)

๒๔ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพรหมวิหาร ๔ เป็นพื้นฐานของพระอริยบุคคล
610324_01_ปกิณกะธรรมพรหมวิหาร๔เป็นพื้นฐานของพระอริยบุคคล.mp3