วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2561

ฝึกขันติบารมีตามปฏิปทาครูบาอาจารย์(ปกิณกะธรรม ๑๗ มี.ค. ๖๑)

๑๗ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมฝึกขันติบารมีตามปฏิปทาครูบาอาจารย์
610317_04_ปกิณกะธรรมฝึกขันติบารมีตามปฏิปทาครูบาอาจารย์.mp3