วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

รักษาความดีให้ตั้งมั่นจึงเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยและบรรลุมรรคผล(เทศน์ ๓๑ มี.ค. ๖๑)

๓๑ มี.ค. ๖๑-เทศน์รักษาความดีให้ตั้งมั่นจึงเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยและบรรลุมรรคผล
610331_02_เทศน์รักษาความดีให้ตั้งมั่นจึงเข้าถึงคุณพระรัตนตรัยและบรรลุมรรคผล.mp3