วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561

พระธรรมวินัยเป็นกำแพงปกป้องสมณะจากอกุศลกรรม(ปกิณกะธรรม ๑๐ มี.ค. ๖๑)

๑๐ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพระธรรมวินัยเป็นกำแพงปกป้องสมณะจากอกุศลกรรม
610310_05_ปกิณกะธรรมพระธรรมวินัยเป็นกำแพงปกป้องสมณะจากอกุศลกรรม.mp3