วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2561

ศีลกรรมบถ ๑๐ เป็นเครื่องรักษาใจให้พ้นจากทุกข์ภัย(ปกิณกะธรรม ๑๗ มี.ค. ๖๑)

๑๗ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมศีลกรรมบถ ๑๐ เป็นเครื่องรักษาใจให้พ้นจากทุกข์ภัย
610317_01_ปกิณกะธรรมศีลกรรมบถ๑๐เป็นเครื่องรักษาใจให้พ้นจากทุกข์ภัย.mp3