วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561

มรรคผลต้องตั้งใจมั่นด้วยอธิษฐานบารมี(ปกิณกะธรรม ๑๐ มี.ค. ๖๑)

๑๐ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมมรรคผลต้องตั้งใจมั่นด้วยอธิษฐานบารมี
610310_06_ปกิณกะธรรมมรรคผลต้องตั้งใจมั่นด้วยอธิษฐานบารมี.mp3