วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

การตั้งจิตน้อมถวายพระพุทธรูป ณ วัดเชิงท่า(ปกิณกะธรรม ๓๐ มี.ค. ๖๑)

๓๐ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตน้อมถวายพระพุทธรูป ณ วัดเชิงท่า
610330_01_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตน้อมถวายพระพุทธรูปณวัดเชิงท่า.mp3