วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2561

ข้อปฏิบัติเพื่อถึงความเป็นพระอริยบุคคล(ปกิณกะธรรม ๓ มี.ค. ๖๑)

๓ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมข้อปฏิบัติเพื่อถึงความเป็นพระอริยบุคคล
610303_04_ปกิณกะธรรมข้อปฏิบัติเพื่อถึงความเป็นพระอริยบุคคล.mp3