วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561

การขอพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งต้องมีสัจจะ(เทศน์ ๑๑ มี.ค. ๖๑)

๑๑ มี.ค. ๖๑-เทศน์การขอพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งต้องมีสัจจะ
610311_02_เทศน์การขอพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งต้องมีสัจจะ.mp3