วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2561

พึงไม่ประมาทใคร่ครวญในศีลสิกขาและข้อวัตรปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๗ มี.ค. ๖๑)

๑๗ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพึงไม่ประมาทใคร่ครวญในศีลสิกขาและข้อวัตรปฏิบัติ
610317_05_ปกิณกะธรรมพึงไม่ประมาทใคร่ครวญในศีลสิกขาและข้อวัตรปฏิบัติ.mp3