วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561

การรักษาศีลกรรมบถ ๑๐ มรรคผลเกิดได้ง่าย(ปกิณกะธรรม ๑๖ มี.ค. ๖๑)

๑๖ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการรักษาศีลกรรมบถ ๑๐ มรรคผลเกิดได้ง่าย
610316_01_ปกิณกะธรรมการรักษาศีลกรรมบถ๑๐มรรคผลเกิดได้ง่าย.mp3