วันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วัตรปฎิบัติ เป็นทางเดินของผู้ปฎิบัติ (ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๗)

๓๑ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : วัตรปฎิบัติ เป็นทางเดินของผู้ปฎิบัติ

571231_10_ปกิณกะธรรมวัตรปฎิบัติเป็นทางเดินของผู้ปฎิบัติ.mp3

พรปีใหม่ การเกิดมาขอให้มีประโยชน์ต่อพระศาสนา (ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๗)

๓๑ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : พรปีใหม่ การเกิดมาขอให้มีประโยชน์ต่อพระศาสนา

571231_08_ปกิณกะธรรมพรปีใหม่การเกิดมาขอให้มีประโยชน์ต่อพระศาสนา.mp3

การวางอารมณ์ของสมณเพศ ว่าไม่มีสิ่งใดที่มีความสุขเลย (ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๗)

๓๑ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์ของสมณเพศ ว่าไม่มีสิ่งใดที่มีความสุขเลย

571231_06_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ของสมณเพศว่าไม่มีสิ่งใดที่มีความสุขเลย.mp3

กายกับจิต อย่าแค่อาศัยธรรมเพื่อคลายทุกข์จะต้องเห็นความจริง (ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๗)

๓๑ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : กายกับจิต อย่าแค่อาศัยธรรมเพื่อคลายทุกข์จะต้องเห็นความจริง

571231_05_ปกิณกะธรรมกายกับจิตอย่าแค่อาศัยธรรมเพื่อคลายทุกข์จะต้องเห็นความจริง.mp3

อุปมาการรักษาความดี ให้เหมือนกับเกลือรักษาความเค็ม (ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๗)

๓๑ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : อุปมาการรักษาความดี ให้เหมือนกับเกลือรักษาความเค็ม

571231_04_ปกิณกะธรรมอุปมาการรักษาความดีให้เหมือนกับเกลือรักษาความเค็ม.mp3

การลังเลสงสัยในภาวนา (ตอบปัญหาธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๗)

๓๑ ธ.ค. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : การลังเลสงสัยในภาวนา

571231_03_ตอบปัญหาธรรมการลังเลสงสัยในภาวนา.mp3

การกำหนดนิมิตถึงพระพุทธเจ้า (ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๗)

๓๑ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การกำหนดนิมิตถึงพระพุทธเจ้า

571231_02_ปกิณกะธรรมการกำหนดนิมิตถึงพระพุทธเจ้า.mp3

ลอยบุญ ละบาปด้วยการปฎิบัติในทาน ศีล ภาวนา (เทศน์ ๓๑ ธ.ค. ๕๗)

๓๑ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : ลอยบุญ ละบาปด้วยการปฎิบัติในทาน ศีล ภาวนา

571231_01_เทศน์ลอยบุญละบาปด้วยการปฎิบัติในทานศีลภาวนา.mp3

วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571228_07_พระเมตตาพร.mp3

การวางอารมณ์ทั้งผู้ปฏิบัติและเจ้าหน้าที่ในสถานที่เจริญธรรม (ปกิณกะธรรม ๒๘ ธ.ค. ๕๗)

๒๘ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์ทั้งผู้ปฏิบัติและเจ้าหน้าที่ในสถานที่เจริญธรรม

571228_06_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ทั้งผู้ปฏิบัติและเจ้าหน้าที่ในสถานที่เจริญธรรม.mp3

การชำระจิตในเรื่องศีลสิกขา (กรรมฐาน ๒๘ ธ.ค. ๕๗)

๒๘ ธ.ค. ๕๗ - กรรมฐาน : การชำระจิตในเรื่องศีลสิกขา

571228_04_กรรมฐานการชำระจิตในเรื่องศีลสิกขา.mp3

การพบครูบาอาจารย์ผู้พ้นแล้วต้องอาศัยบุญบารมี (ปกิณกะธรรม ๒๘ ธ.ค. ๕๗)

๒๘ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การพบครูบาอาจารย์ผู้พ้นแล้วต้องอาศัยบุญบารมี

571228_03_ปกิณกะธรรมการพบครูบาอาจารย์ผู้พ้นแล้วต้องอาศัยบุญบารมี.mp3

การยกจิตไปพระนิพพาน (ตอบปัญหาธรรม ๒๘ ธ.ค. ๕๗)

๒๘ ธ.ค. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : การยกจิตไปพระนิพพาน

571228_02_ตอบปัญหาธรรมการยกจิตไปพระนิพพาน.mp3

จิตอันบริสุทธิ์ต่อพระรัตนตรัย มีที่ไปอันงดงาม (เทศน์ ๒๘ ธ.ค. ๕๗)

๒๘ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : จิตอันบริสุทธิ์ต่อพระรัตนตรัย มีที่ไปอันงดงาม

571228_01_เทศน์จิตอันบริสุทธิ์ต่อพระรัตนตรัยมีที่ไปอันงดงาม.mp3

วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571227_08_พระเมตตาพร.mp3

การทำบุญมีผลต่อการปฎิบัติ (ปกิณกะธรรม ๒๗ ธ.ค. ๕๗)

๒๗ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การทำบุญมีผลต่อการปฎิบัติ

571227_07_ปกิณกะธรรมการทำบุญมีผลต่อการปฎิบัติ.mp3

การชำระจิตจากความโลภ โกรธ หลง (กรรมฐาน ๒๗ ธ.ค. ๕๗)

๒๗ ธ.ค. ๕๗ - กรรมฐาน : การชำระจิตจากความโลภ โกรธ หลง

571227_05_กรรมฐานการชำระจิตจากความโลภโกรธหลง.mp3

การละอรูปญาณกับรูปญาณ (ตอบปัญหาธรรม ๒๗ ธ.ค. ๕๗)

๒๗ ธ.ค. ๕๗ - ตอบปัญหาธรรม : การละอรูปญาณกับรูปญาณ

571227_04_ตอบปัญหาธรรมการละอรูปญาณกับรูปญาณ.mp3

การพิจารณาเสมอว่า เราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย (ปกิณกะธรรม ๒๗ ธ.ค. ๕๗)

๒๗ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การพิจารณาเสมอว่า เราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย

571227_03_ปกิณกะธรรมการพิจารณาเสมอว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย.mp3

การพิจาณาสักกายทิฏฐิ ว่าจะไม่เกิดแล้ว (เทศน์ ๒๗ ธ.ค. ๕๗)

๒๗ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : การพิจาณาสักกายทิฏฐิ ว่าจะไม่เกิดแล้ว

571227_02_เทศน์การพิจาณาสักกายทิฏฐิว่าจะไม่เกิดแล้ว.mp3

วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571221_08_พระเมตตาพร.mp3

การปฏิบัติต้องตามครูบาอาจารย์สอน (ปกิณกะธรรม ๒๑ ธ.ค. ๕๗)

๒๑ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติต้องตามครูบาอาจารย์สอน

571221_07_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องตามครูบาอาจารย์สอน.mp3

การชำระจิตก่อนเจริญภาวนากรรมฐานตามครูบาอาจารย์ (กรรมฐาน ๒๑ ธ.ค. ๕๗)

๒๑ ธ.ค. ๕๗ - กรรมฐาน : การชำระจิตก่อนเจริญภาวนากรรมฐานตามครูบาอาจารย์

571221_06_กรรมฐานการชำระจิตก่อนเจริญภาวนากรรมฐานตามครูบาอาจารย์.mp3

ปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานต่อพระศาสนา (ปกิณกะธรรม ๒๑ ธ.ค. ๕๗)

๒๑ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานต่อพระศาสนา

571221_05_ปกิณกะธรรมปฏิปทาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานต่อพระศาสนา.mp3

เร่งรัดกำลังใจในการปฏิบัติ (ปกิณกะธรรม ๒๑ ธ.ค. ๕๗)

๒๑ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : เร่งรัดกำลังใจในการปฏิบัติ

571221_04_ปกิณกะธรรมเร่งรัดกำลังใจในการปฏิบัติ.mp3

กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม (เทศน์ ๒๑ ธ.ค. ๕๗)

๒๑ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : กุศลธรรม อกุศลธรรม และอัพยากตธรรม

571221_02_เทศน์กุศลธรรมอกุศลธรรมและอัพยากตธรรม.mp3

วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571220_09_พระเมตตาพร.mp3

การทรงพรหมวิหารสี่ (ปกิณกะธรรม ๒๐ ธ.ค. ๕๗)

๒๐ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การทรงพรหมวิหารสี่

571220_08_ปกิณกะธรรมการทรงพรหมวิหารสี่.mp3

ผลการวางจิตกับกายด้วยบุญ (ปกิณกะธรรม ๒๐ ธ.ค. ๕๗)

๒๐ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ผลการวางจิตกับกายด้วยบุญ

571220_07_ปกิณกะธรรมผลการวางจิตกับกายด้วยบุญ.mp3

การฝึกสติให้มีสมาธิตั้งมั่น (กรรมฐาน ๒๐ ธ.ค. ๕๗)

๒๐ ธ.ค. ๕๗ - กรรมฐาน : การฝึกสติให้มีสมาธิตั้งมั่น

571220_06_กรรมฐานการฝึกสติให้มีสมาธิตั้งมั่น.mp3

การทำจิตให้ตั้งมั่นด้วยสมาธิ (ปกิณกะธรรม ๒๐ ธ.ค. ๕๗)

๒๐ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การทำจิตให้ตั้งมั่นด้วยสมาธิ

571220_05_ปกิณกะธรรมการทำจิตให้ตั้งมั่นด้วยสมาธิ.mp3

การตั้งจิตอธิษฐานปิดทองลูกนิมิต (ปกิณกะธรรม ๒๐ ธ.ค. ๕๗)

๒๐ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การตั้งจิตอธิษฐานปิดทองลูกนิมิต

571220_04_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตอธิษฐานปิดทองลูกนิมิต.mp3

ธรรมใดเกิดแต่เหตุ พระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น (เทศน์ ๒๐ ธ.ค. ๕๗)

๒๐ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : ธรรมใดเกิดแต่เหตุ พระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น

571220_01_เทศน์ธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น.mp3

วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ความรู้อยู่ที่ดูใจเรา (ปกิณกะธรรม ๑๔ ธ.ค. ๕๗)

๑๔ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ความรู้อยู่ที่ดูใจเรา

571214_03_ปกิณกะธรรมความรู้อยู่ที่ดูใจเรา.mp3

การถอดถอนความคิดที่ขังอยู่ (ปกิณกะธรรม ๑๔ ธ.ค. ๕๗)

๑๔ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การถอดถอนความคิดที่ขังอยู่

571214_04_ปกิณกะธรรมการถอดถอนความคิดที่ขังอยู่.mp3

คนมีเมตตาทรงเป็นฌาน (ปกิณกะธรรม ๑๔ ธ.ค. ๕๗)

๑๔ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : คนมีเมตตาทรงเป็นฌาน

571214_02_ปกิณกะธรรมคนมีเมตตาทรงเป็นฌาน.mp3

การปฎิบัติที่ได้ผล ต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า (เทศน์ ๑๔ ธ.ค. ๕๗)

๑๔ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : การปฎิบัติที่ได้ผล ต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า

571214_01_เทศน์การปฎิบัติที่ได้ผลต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า.mp3

วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วิจิกิจฉา กับอุปกิเลส (ปกิณกะธรรม ๑๓ ธ.ค. ๕๗)

๑๓ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : วิจิกิจฉา กับอุปกิเลส

571213_06_ปกิณกะธรรมวิจิกิจฉากับอุปกิเลส.mp3

เหตุจากใจคิดชั่ว ร่างกายเป็นผล (ปกิณกะธรรม ๑๓ ธ.ค. ๕๗)

๑๓ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : เหตุจากใจคิดชั่ว ร่างกายเป็นผล

571213_05_ปกิณกะธรรมเหตุจากใจคิดชั่วร่างกายเป็นผล.mp3

ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญความจริงของการมีร่างกาย (๑๓ ธ.ค. ๕๗)

๑๓ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ใคร่ครวญความจริงของการมีร่างกาย

571213_04_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญความจริงของการมีร่างกาย.mp3

การฝึกอภิญญาสมาบัติต้องเชื่อฟังคำครู (ปกิณกะธรรม ๑๓ ธ.ค. ๕๗)

๑๓ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การฝึกอภิญญาสมาบัติต้องเชื่อฟังคำครู

571213_03_ปกิณกะธรรมการฝึกอภิญญาสมาบัติต้องเชื่อฟังคำครู.mp3

การเจริญเมตตาและกรุณาทำให้เกิดปัญญา (เทศน์ ๑๓ ธ.ค. ๕๗)

๑๓ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : การเจริญเมตตาและกรุณาทำให้เกิดปัญญา

571213_02_เทศน์การเจริญเมตตาและกรุณาทำให้เกิดปัญญา.mp3

วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

บุญอยู่ที่เจตนา (ปกิณกะธรรม ๑๒ ธ.ค. ๕๗)

๑๒ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : บุญอยู่ที่เจตนา

571212_08_ปกิณกะธรรมบุญอยู่ที่เจตนา.mp3

พระเถรใบลานเปล่า อุปมาเหมือนคนมีความรู้แต่ไม่เคยชำระใจตัวเองเลย (ปกิณกะธรรม ๑๒ ธ.ค. ๕๗)

๑๒ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : พระเถรใบลานเปล่า อุปมาเหมือนคนมีความรู้แต่ไม่เคยชำระใจตัวเองเลย

571212_07_ปกิณกะธรรมพระเถรใบลานเปล่าอุปมาเหมือนคนมีความรู้แต่ไม่เคยชำระใจตัวเองเลย.mp3

การคิดไม่ต่อเนื่องอุปมาเหมือนคนติดคุก (ปกิณกะธรรม ๑๒ ธ.ค. ๕๗)

๑๒ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การคิดไม่ต่อเนื่องอุปมาเหมือนคนติดคุก

571212_06_ปกิณกะธรรมการคิดไม่ต่อเนื่องอุปมาเหมือนคนติดคุก.mp3

ผู้เห็นทุกข์ย่อมรักพระพุทธเจ้า (ปกิณกะธรรม ๑๒ ธ.ค. ๕๗)

๑๒ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ผู้เห็นทุกข์ย่อมรักพระพุทธเจ้า

571212_03_ปกิณกะธรรมผู้เห็นทุกข์ย่อมรักพระพุทธเจ้า.mp3

ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า (เทศน์ ๑๒ ธ.ค. ๕๗)

๑๒ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า

571212_02_เทศน์ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้า.mp3

วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ละนิวรณ์ในโลกียฌานและโลกุตตรฌาน (ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๕๗)

๑๑ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ละนิวรณ์ในโลกียฌานและโลกุตตรฌาน

571211_05_ปกิณกะธรรมละนิวรณ์ในโลกียฌานและโลกุตตรฌาน.mp3

ทำความดีเพื่อมรรคผล มิใช่หวังผลตอบแทน (ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๕๗)

๑๑ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ทำความดีเพื่อมรรคผล มิใช่หวังผลตอบแทน

571211_04_ปกิณกะธรรมทำความดีเพื่อมรรคผลมิใช่หวังผลตอบแทน.mp3

ฉันทะและราคะทำให้เกิด (ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๕๗)

๑๑ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ฉันทะและราคะทำให้เกิด

571211_03_ปกิณกะธรรมฉันทะและราคะทำให้เกิด.mp3

ทาน ศีล ภาวนาเพื่อการดับทุกข์ (เทศน์ ๑๑ ธ.ค. ๕๗)

๑๑ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : ทาน ศีล ภาวนาเพื่อการดับทุกข์

571211_02_เทศน์ทานศีลภาวนาเพื่อการดับทุกข์.mp3

วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การละนิวรณ์ด้วยบารมี ๑๐ (ปกิณกะธรรม ๑๐ ธ.ค. ๕๗)

๑๐ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การละนิวรณ์ด้วยบารมี ๑๐

571210_06_ปกิณกะธรรมการละนิวรณ์ด้วยบารมี๑๐.mp3

การเข้าถึงวิปัสสนาญาณ (ปกิณกะธรรม ๑๐ ธ.ค. ๕๗)

๑๐ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การเข้าถึงวิปัสสนาญาณ

571210_05_ปกิณกะธรรมการเข้าถึงวิปัสสนาญาณ.mp3

การฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง (ปกิณกะธรรม ๑๐ ธ.ค. ๕๗)

๑๐ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง

571210_04_ปกิณกะธรรมการฝึกมโนมยิทธิแบบเต็มกำลัง.mp3

การนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย (ปกิณกะธรรม ๑๐ ธ.ค. ๕๗)

๑๐ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย

571210_03_ปกิณกะธรรมการนอบน้อมต่อพระรัตนตรัย.mp3

ความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบ ย่อมไม่มี (เทศน์ ๑๐ ธ.ค. ๕๗)

๑๐ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : ความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบ ย่อมไม่มี

571210_02_เทศน์ความสุขอื่นเสมอด้วยความสงบย่อมไม่มี.mp3

วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

มานะที่เป็นคุณและเป็นโทษ (ปกิณกะธรรม ๙ ธ.ค. ๕๗)

๙ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : มานะที่เป็นคุณและเป็นโทษ

571209_07_ปกิณกะธรรมมานะที่เป็นคุณและเป็นโทษ.mp3

บุญเป็นกำลังให้เข้าถึงธรรมอันปราณีต (ปกิณกะธรรม ๙ ธ.ค. ๕๗)

๙ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : บุญเป็นกำลังให้เข้าถึงธรรมอันปราณีต

571209_06_ปกิณกะธรรมบุญเป็นกำลังให้เข้าถึงธรรมอันปราณีต.mp3

การฝึกมโนมยิทธิต้องมีศรัทธาเพื่อมรรคผล (ปกิณกะธรรม ๙ ธ.ค. ๕๗)

๙ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การฝึกมโนมยิทธิต้องมีศรัทธาเพื่อมรรคผล

571209_05_ปกิณกะธรรมการฝึกมโนมยิทธิต้องมีศรัทธาเพื่อมรรคผล.mp3

ทาน ศีล ภาวนาของพระอริยะ (ปกิณกะธรรม ๙ ธ.ค. ๕๗)

๙ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ทาน ศีล ภาวนาของพระอริยะ

571209_04_ปกิณกะธรรมทานศีลภาวนาของพระอริยะ.mp3

ความเป็นใหญ่แห่งใจ (เทศน์ ๙ ธ.ค. ๕๗)

๙ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : ความเป็นใหญ่แห่งใจ

571209_02_เทศน์ความเป็นใหญ่แห่งใจ.mp3

วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วิชามโนมยิทธิและวิชากสิณจิต (ปกิณกะธรรม ๘ ธ.ค. ๕๗)

๘ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : วิชามโนมยิทธิและวิชากสิณจิต

571208_06_ปกิณกะธรรมวิชามโนมยิทธิและวิชากสิณจิต.mp3

สมาธิเป็นเครื่องตรวจสอบความละเอียดของใจ (ปกิณกะธรรม ๘ ธ.ค. ๕๗)

๘ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : สมาธิเป็นเครื่องตรวจสอบความละเอียดของใจ

571208_05_ปกิณกะธรรมสมาธิเป็นเครื่องตรวจสอบความละเอียดของใจ.mp3

การฝึกมโนมยิทธิต้องมีครูบาอาจารย์ (ปกิณกะธรรม ๘ ธ.ค. ๕๗)

๘ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การฝึกมโนมยิทธิต้องมีครูบาอาจารย์

571208_03_ปกิณกะธรรมการฝึกมโนมยิทธิต้องมีครูบาอาจารย์.mp3

การเป็นผู้มีคติที่แน่นอน (เทศน์ ๘ ธ.ค. ๕๗)

๘ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : การเป็นผู้มีคติที่แน่นอน

571208_02_เทศน์การเป็นผู้มีคติที่แน่นอน.mp3

สวดอิติปิโส ๓ จบ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ (ปกิณกะธรรม ๘ ธ.ค. ๕๗)

๘ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : สวดอิติปิโส ๓ จบ พระคาถาชินบัญชร ๙ จบ

571208_01_ปกิณกะธรรมสวดอิติปิโส๓จบ_พระคาถาชินบัญชร๙จบ.mp3

วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ปฏิบัติด้วยการยอมรับกฎธรรมดา (ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค. ๕๗)

๗ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติด้วยการยอมรับกฎธรรมดา

571207_06_ปกิณกะธรรมปฏิบัติด้วยการยอมรับกฎธรรมดา.mp3

มรรคและผลในการปฎิบัติ (ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค. ๕๗)

๗ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : มรรคและผลในการปฎิบัติ

571207_05_ปกิณกะธรรมมรรคและผลในการปฎิบัติ.mp3

ปฏิปทาของผู้ครองผ้าขาว (ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค. ๕๗)

๗ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ปฏิปทาของผู้ครองผ้าขาว

571207_04_ปกิณกะธรรมปฏิปทาของผู้ครองผ้าขาว.mp3

ทานเพื่อการไม่กลับมาเกิด (ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค. ๕๗)

๗ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ทานเพื่อการไม่กลับมาเกิด

571207_03_ปกิณกะธรรมทานเพื่อการไม่กลับมาเกิด.mp3

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ (เทศน์ ๗ ธ.ค. ๕๗)

๗ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ

571207_02_เทศน์พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ.mp3

วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การละตัณหาและอุปาทาน (ปกิณกะธรรม ๖ ธ.ค. ๕๗)

๖ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การละตัณหาและอุปาทาน

571206_09_ปกิณกะธรรมการละตัณหาและอุปาทาน.mp3

จริต ๖ (ปกิณกะธรรม ๖ ธ.ค. ๕๗)

๖ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : จริต ๖

571206_07_ปกิณกะธรรมจริต๖.mp3

ปัญญาบารมีเป็นเครื่องชี้นำทางในการปฏิบัติ (ปกิณกะธรรม ๖ ธ.ค. ๕๗)

๖ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ปัญญาบารมีเป็นเครื่องชี้นำทางในการปฏิบัติ

571206_06_ปกิณกะธรรมปัญญาบารมีเป็นเครื่องชี้นำทางในการปฏิบัติ.mp3

พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ปกิณกะธรรม ๖ ธ.ค. ๕๗)

๖ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

571206_05_ปกิณกะธรรมพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3

การปฏิบัติสำคัญที่ใจ (ปกิณกะธรรม ๖ ธ.ค. ๕๗)

๖ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติสำคัญที่ใจ

571206_04_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติสำคัญที่ใจ.mp3

การวางกำลังใจเป็นหมู่คณะ (ปกิณกะธรรม ๖ ธ.ค. ๕๗)

๖ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การวางกำลังใจเป็นหมู่คณะ

571206_03_ปกิณกะธรรมการวางกำลังใจเป็นหมู่คณะ.mp3

การตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม (เทศน์ ๖ ธ.ค. ๕๗)

๖ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : การตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม

571206_02_เทศน์การตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม.mp3

วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนา (ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๗)

๕ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : อานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนา

571205_05_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปไว้ในพระพุทธศาสนา.mp3

ปฏิบัติธุดงค์เพื่อการฝึกจิต มิใช่หวังอานิสงส์ (ปกิณกะธรรม ๕ ธ.ค. ๕๗)

๕ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ปฏิบัติธุดงค์เพื่อการฝึกจิต มิใช่หวังอานิสงส์

571205_03_ปกิณกะธรรมปฏิบัติธุดงค์เพื่อการฝึกจิตมิใช่หวังอานิสงส์.mp3

คุณของบิดามารดาหาประมาณมิได้ (เทศน์ ๕ ธ.ค. ๕๗)

๕ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : คุณของบิดามารดาหาประมาณมิได้

571205_01_เทศน์คุณของบิดามารดาหาประมาณมิได้.mp3

วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระเมตตาให้พร ณ พระธาตุจอมกิตติ (ปกิณกะธรรม ๓ ธ.ค. ๕๗)

๓ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : พระเมตตาให้พร ณ พระธาตุจอมกิตติ

571203_06_ปกิณกะธรรมพระเมตตาให้พรณพระธาตุจอมกิตติ.mp3

บวงสรวงอธิษฐานจิต ณ พระธาตุจอมกิตติ (ปกิณกะธรรม ๓ ธ.ค. ๕๗)

๓ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : บวงสรวงอธิษฐานจิต ณ พระธาตุจอมกิตติ

571203_04_ปกิณกะธรรมบวงสรวงอธิษฐานจิตณพระธาตุจอมกิตติ.mp3

บวงสรวงอธิษฐานจิต ณ พระธาตุดอยตุง (ปกิณกะธรรม ๓ ธ.ค. ๕๗)

๓ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : บวงสรวงอธิษฐานจิต ณ พระธาตุดอยตุง

571203_03_ปกิณกะธรรมบวงสรวงอธิษฐานจิตณพระธาตุดอยตุง.mp3

ผลการฝึกจิตให้มีเมตตา (ปกิณกะธรรม ๓ ธ.ค. ๕๗)

๓ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ผลการฝึกจิตให้มีเมตตา

571203_01_ปกิณกะธรรมผลการฝึกจิตให้มีเมตตา.mp3