วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การปฎิบัติที่ได้ผล ต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า (เทศน์ ๑๔ ธ.ค. ๕๗)

๑๔ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : การปฎิบัติที่ได้ผล ต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า

571214_01_เทศน์การปฎิบัติที่ได้ผลต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธเจ้า.mp3