วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การพิจารณาเสมอว่า เราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย (ปกิณกะธรรม ๒๗ ธ.ค. ๕๗)

๒๗ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การพิจารณาเสมอว่า เราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย

571227_03_ปกิณกะธรรมการพิจารณาเสมอว่าเราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย.mp3