วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571227_08_พระเมตตาพร.mp3