วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การปฏิบัติต้องตามครูบาอาจารย์สอน (ปกิณกะธรรม ๒๑ ธ.ค. ๕๗)

๒๑ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การปฏิบัติต้องตามครูบาอาจารย์สอน

571221_07_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องตามครูบาอาจารย์สอน.mp3