วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การทรงพรหมวิหารสี่ (ปกิณกะธรรม ๒๐ ธ.ค. ๕๗)

๒๐ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การทรงพรหมวิหารสี่

571220_08_ปกิณกะธรรมการทรงพรหมวิหารสี่.mp3