วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571220_09_พระเมตตาพร.mp3