วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การถอดถอนความคิดที่ขังอยู่ (ปกิณกะธรรม ๑๔ ธ.ค. ๕๗)

๑๔ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การถอดถอนความคิดที่ขังอยู่

571214_04_ปกิณกะธรรมการถอดถอนความคิดที่ขังอยู่.mp3