วันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การวางอารมณ์ของสมณเพศ ว่าไม่มีสิ่งใดที่มีความสุขเลย (ปกิณกะธรรม ๓๑ ธ.ค. ๕๗)

๓๑ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การวางอารมณ์ของสมณเพศ ว่าไม่มีสิ่งใดที่มีความสุขเลย

571231_06_ปกิณกะธรรมการวางอารมณ์ของสมณเพศว่าไม่มีสิ่งใดที่มีความสุขเลย.mp3