วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ทาน ศีล ภาวนาของพระอริยะ (ปกิณกะธรรม ๙ ธ.ค. ๕๗)

๙ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ทาน ศีล ภาวนาของพระอริยะ

571209_04_ปกิณกะธรรมทานศีลภาวนาของพระอริยะ.mp3