วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ปฏิปทาของผู้ครองผ้าขาว (ปกิณกะธรรม ๗ ธ.ค. ๕๗)

๗ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ปฏิปทาของผู้ครองผ้าขาว

571207_04_ปกิณกะธรรมปฏิปทาของผู้ครองผ้าขาว.mp3