วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การทำจิตให้ตั้งมั่นด้วยสมาธิ (ปกิณกะธรรม ๒๐ ธ.ค. ๕๗)

๒๐ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การทำจิตให้ตั้งมั่นด้วยสมาธิ

571220_05_ปกิณกะธรรมการทำจิตให้ตั้งมั่นด้วยสมาธิ.mp3