วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ปัญญาบารมีเป็นเครื่องชี้นำทางในการปฏิบัติ (ปกิณกะธรรม ๖ ธ.ค. ๕๗)

๖ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ปัญญาบารมีเป็นเครื่องชี้นำทางในการปฏิบัติ

571206_06_ปกิณกะธรรมปัญญาบารมีเป็นเครื่องชี้นำทางในการปฏิบัติ.mp3