วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557

วิจิกิจฉา กับอุปกิเลส (ปกิณกะธรรม ๑๓ ธ.ค. ๕๗)

๑๓ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : วิจิกิจฉา กับอุปกิเลส

571213_06_ปกิณกะธรรมวิจิกิจฉากับอุปกิเลส.mp3