วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ธรรมใดเกิดแต่เหตุ พระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น (เทศน์ ๒๐ ธ.ค. ๕๗)

๒๐ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : ธรรมใดเกิดแต่เหตุ พระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น

571220_01_เทศน์ธรรมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้น.mp3