วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

สมาธิเป็นเครื่องตรวจสอบความละเอียดของใจ (ปกิณกะธรรม ๘ ธ.ค. ๕๗)

๘ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : สมาธิเป็นเครื่องตรวจสอบความละเอียดของใจ

571208_05_ปกิณกะธรรมสมาธิเป็นเครื่องตรวจสอบความละเอียดของใจ.mp3