วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ปกิณกะธรรม ๖ ธ.ค. ๕๗)

๖ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : พระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

571206_05_ปกิณกะธรรมพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า.mp3