วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การฝึกอภิญญาสมาบัติต้องเชื่อฟังคำครู (ปกิณกะธรรม ๑๓ ธ.ค. ๕๗)

๑๓ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : การฝึกอภิญญาสมาบัติต้องเชื่อฟังคำครู

571213_03_ปกิณกะธรรมการฝึกอภิญญาสมาบัติต้องเชื่อฟังคำครู.mp3