วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ทำความดีเพื่อมรรคผล มิใช่หวังผลตอบแทน (ปกิณกะธรรม ๑๑ ธ.ค. ๕๗)

๑๑ ธ.ค. ๕๗ - ปกิณกะธรรม : ทำความดีเพื่อมรรคผล มิใช่หวังผลตอบแทน

571211_04_ปกิณกะธรรมทำความดีเพื่อมรรคผลมิใช่หวังผลตอบแทน.mp3