วันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลอยบุญ ละบาปด้วยการปฎิบัติในทาน ศีล ภาวนา (เทศน์ ๓๑ ธ.ค. ๕๗)

๓๑ ธ.ค. ๕๗ - เทศน์ : ลอยบุญ ละบาปด้วยการปฎิบัติในทาน ศีล ภาวนา

571231_01_เทศน์ลอยบุญละบาปด้วยการปฎิบัติในทานศีลภาวนา.mp3