วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557

พระเมตตาพร : วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ : พระเมตตาพร

571221_08_พระเมตตาพร.mp3